Algemene voorwaarden

1. Definities

Admin-gebruikerslicentie

Een optionele Gebruikerslicentie voor één persoon om de Webeditor te gebruiken en daarmee instellingen en Klantgegevens in de Applicatie te wijzigen.

Andere aanbieders van Support Services

Een derde partij die niet gelieerd is aan Appical en die door Appical is gemachtigd om de Klant Support Services voor de Applicatie te leveren.

Andere leveranciers

De App-distributiepartijen en leveranciers van ondersteunde apparaten.

App-distributiepartij

De derde partij die de technische gateway en het distributiemechanisme voor het laden van Eindgebruikersapps op de relevante Ondersteunde apparaten beheert en controleert (zoals Apple voor het laden van apps op iPads en iPhones).

Appical

Appical B.V., gevestigd te Amsterdam (Nederland), bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 54038502, btw-identificatienummer 851129158B01.

Appical-content

Alle gegevens, content, logo’s, informatie en materialen die via de Diensten beschikbaar zijn, uitgezonderd Klantgegevens.

Applicatie

Het Appical Mobile Learning Platform, dat een eigen softwareoplossing van Appical is, dat kan worden gebruikt om personeel op te leiden, bijvoorbeeld voor de ‘onboarding’ van nieuwe werknemers. Het platform bestaat uit de Eindgebruikersapp en de serversoftware.

Diensten

De licentieverlening voor de Applicatie en het via het openbare internet beschikbaar stellen van de Applicatie Applicatie voor gebruik door de Klant op ondersteunde apparaten, alsmede de levering van de daaraan verbonden Ondersteuningsdiensten en eventuele Support Services waarvan de levering in een Order is overeengekomen.

Dienstenomschrijving

Appical standaardproductomschrijving van de Diensten, omvattende de algemene specificaties van de Diensten en de van toepassing zijnde technische en operationele gebruiksvoorwaarden van deze Diensten worden tenminste 30 dagen voor wijzigingsdatum door Appical schriftelijk (per e-mail) aan de Klant medegedeeld.

Dienstverleningsperiode

De in clausule 10 gespecificeerde termijn gedurende welke Appical de Diensten ter beschikking zal blijven stellen van de Klant en diens Gebruikers.

Eindgebruikersapp

Het deel van de Applicatie dat door de Klant moet worden gedownload en op een Ondersteund apparaat moet worden geïnstalleerd om een gebruiker in staat te stellen de Diensten via dit ondersteunde apparaat te gebruiken.

Gebruiker

Persoon die door de Klant in staat wordt gesteld gebruik te maken van de Diensten.

Gebruikersaccount

Account voor een gebruiker in de serversoftware waarin de gebruikersstatistieken met betrekking tot de desbetreffende gebruiker worden bijgehouden. Het gebruikersaccount is persoonlijk voor de desbetreffende gebruiker en mag niet aan andere personen worden overgedragen, noch mag worden toegestaan dat het door andere personen wordt gebruikt.

Gebruikerslicenties

Individuele Gebruikerslicenties en Admin-gebruikerslicenties (ook wel Super-user licenties genoemd).

Individuele gebruikerslicentie

Een licentie die de Klant het recht geeft om de Applicatie door één individuele gebruiker te laten gebruiken.

Klant

De partij die een of meer Orders is aangegaan of aangeboden heeft gekregen voor de aankoop van Gebruikerslicenties en/of Support Services van Appical.

Klantgegevens

Alle gegevens en informatie, met inbegrip, zonder beperking, van logo’s van de Klant, input van de Klant ten behoeve van de uitstraling, specificaties van de huisstijl van de Klant, werknemersgegevens of andere content die door de Klant of zijn gebruikers aan de Diensten worden verstrekt.

Persoonsgegevens

Van de gebruiker wordt enkel voornaam, achternaam en emailadres gevraagd. Optioneel een foto.

Ondersteuningsdiensten

De standaard onderhouds- en ondersteuningsdiensten die worden geleverd door Appical met betrekking tot de diensten als nader gespecificeerd in de Dienstenomschrijving.

Order

Een door Appical en de Klant overeengekomen Order betreffende de aankoop door de Klant van Gebruikerslicenties en/of Support Services van Appical.

Serversoftware

Het back-officedeel van de Applicatie dat de Klantgegevens beheert en wordt gebruikt om het gebruik van de diensten door de gebruikers te beheren en te monitoren. De serversoftware wordt gehost en beheerd door Appical en via het internet beschikbaar gesteld voor gebruik.

Support

Het bieden van hulp bij onduidelijkheden over nieuwe en/of bestaande functionaliteiten van / eventuele technische issues op het platform. Appical levert support als integraal onderdeel van de dienstverlening. Support kan gegeven worden via een live-chat functionaliteit op de Appical corporate website (www.appical.nl) alsook in het Appical Content Management Systeem. Tijdens NL-kantoortijden (09:00uur – 18:00uur) is de support desk bereikbaar op 020 820 8706 of via support@appical.nl.

Voorwaarden

De onderhavige licentie- en dienstverleningsvoorwaarden van Appical.

Webeditor

Optionele webinterface met de serversoftware via welke de Klant kan inloggen op de serversoftware om bepaalde configuratie-instellingen te wijzigen en bepaalde aspecten van de Klantgegevens zelf aan te passen..

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van Diensten en Orders door Appical aan de Klant.

2.2. Ingeval een bepaling in deze Voorwaarden strijdig is met een bepaling in een Order, prevaleert de bepaling in deze Voorwaarden, tenzij Partijen expliciet in de bepaling in de Order opnemen dat die bepaling prevaleert boven de strijdige bepaling in de Voorwaarden.

3. Voorwaarden met betrekking tot app-distributiepartijen

3.1. Eindgebruikersapps en alle content die daarin verschijnt, moeten voldoen aan de voorschriften en beperkingen die van tijd tot tijd door de relevante App-distributiepartijen worden opgelegd. De Klant moet erop toezien dat alle Klantgegevens die hij of zijn gebruikers in de Applicatie opneemt of voor opname in de Applicatie verstrekt, binnen een redelijke termijn aan deze voorschriften en beperkingen voldoen. Appical ziet erop toe dat de Applicatie en de Appical-content aan deze voorschriften en beperkingen voldoen.

3.2. Appical is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor een besluit, weigering of goedkeuring door een App-distributiepartij met betrekking tot een Eindgebruikersapp en/of content van een Klant. Indien echter de goedkeuring van de Eindgebruikersapp door de relevante App-distributiepartij wordt geweigerd of herroepen en Appical dit besluit niet binnen vier (4) weken na de oorspronkelijke weigering kan laten herzien en dit niet wordt veroorzaakt door de daarin ingevoegde Klantgegevens, zal Appical als enige remedie de Klant op diens verzoek proportioneel alle voor dat contractjaar betaalde of gefactureerde bedragen voor ongebruikte delen van de Gebruikerslicenties crediteren.

4. Levering van de diensten

4.1. Appical levert de Diensten in overeenstemming met de Dienstenomschrijving, op de voorwaarde dat de Klant de onderhavige voorwaarden naleeft en Gebruikerslicenties voor het gebruik van de Diensten aankoopt en betaalt.

4.2. Wezenlijke wijzigingen in de features of specificaties van de in de Dienstenomschrijving omschreven Diensten worden ten minste dertig (30) dagen van tevoren door Appical door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail of via de website aangekondigd.

4.3. Indien een wijziging in de Dienstenomschrijving een wezenlijk nadelig effect op de Klant heeft en de Klant niet akkoord gaat met de wijziging, dient de Klant Appical hiervan binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging in kennis te stellen. Appical zal de wijziging vervolgens met de Klant bespreken. Indien Appical na deze bespreking besluit de wijziging, ondanks de aanhoudende bezwaren van de Klant, toch te implementeren, kan de Klant de op dat moment niet-verstreken Gebruikerslicenties beëindigen, in welk geval de voor de nog niet verstreken periode van voor die Gebruikerslicenties betaalde vergoedingen door Appical proportioneel aan de Klant zullen worden gecrediteerd.

4.4. Appical levert redelijke inspanningen om de tijdige beschikbaarheid en kwaliteit van de Diensten te waarborgen. Appical garandeert de tijdige, continue, foutloze beschikbaarheid en kwaliteit van de user interface aangezien deze ook offline werkt. Het content management systeem werkt alleen real-time, bij uitval wordt de Klant hier binnen 4 uur over geïnformeerd. De up-time is binnen 2 tot 8 uur. Zodra de uitval is opgelost wordt de Klant hier wederom binnen 4 uur over geïnformeerd.

4.5. Appical is gerechtigd om de Diensten tijdelijk op te schorten wanneer dit noodzakelijk is om een wijziging in de Diensten te implementeren of om preventieve of corrigerende onderhoudsactiviteiten met betrekking tot de Diensten uit te voeren. Appical informeert de Klant tijdig van tevoren en schriftelijk (per e-mail ) over door Appical geplande activiteiten die een te verwachten wezenlijk effect op de Diensten zullen hebben.

5. Voorwaarden en beperkingen van licenties

5.1. Uitsluitend voor het doel van het gebruik van de Diensten overeenkomstig de onderhavige Voorwaarden, wordt de Klant voor de duur van de Dienstverleningsperiode een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven licentie verleend om zich, voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden, toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de Diensten voor het aantal Gebruikerslicentie dat hij heeft aangekocht en om daarmee zijn pre- en onboarding proces te ondersteunen. De Klant mag het gebruik van de Diensten onder deze licentie uitsluitend mogelijk maken voor Gebruikers die werknemer of freelancer van de Klant zijn, tenzij in de betreffende Order uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder Klant wordt tevens verstaan de met de moedermaatschappij van Klant verbonden rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:24 BW.

5.2. Elk Gebruikersaccount is persoonlijk voor de Gebruiker waaraan het account is toegewezen, en mag niet worden gebruikt ten behoeve van een andere gebruiker.

5.3. De licentie voor het gebruik van de Diensten omvat het gebruik van alle standaardfeatures en alle standaardtemplates (‘featurepagina’s’) die beschikbaar zijn voor het van tijd tot tijd aanpassen van de Applicatie als beschreven in de op dat moment geldende Dienstenomschrijving. features en templates/-featurepagina’s voor het aanpassen van de Applicatie (die als zodanig in de Dienstenomschrijving zijn aangeduid) zijn slechts in de licentie voor het gebruik van de Diensten inbegrepen indien dit uitdrukkelijk in een Order is overeengekomen.

5.4. Toegang tot de Webeditor om Klantgegevens te wijzigen en geavanceerde instellingen te configureren is een premiumfeature die uitsluitend voor gebruik door de Klant beschikbaar is, als de Klant een of meer Admin-gebruikerslicenties aankoopt.

5.5. De Klant mag uitsluitend gebruikmaken van de Diensten, indien hij nog beschikt over geldige Gebruikerslicenties voor het gebruik van de Diensten. Gebruikerslicenties mogen niet worden overgedragen aan derde partijen en mogen evenmin worden gebruikt ten behoeve van derde partijen.

5.6. Het is de Klant niet toegestaan om, hetzij direct hetzij indirect:

 1. de Diensten of de Applicatie te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren, te disassembleren of op andere wijze te trachten de broncode of onderliggende ideeën of algoritmen van de Diensten of de Applicatie te achterhalen;
 2. de Diensten of de Applicatie te wijzigen of te vertalen of daarop gebaseerde afgeleide werken te creëren;
 3. rechten op de Diensten of de Applicatie te verhuren, leasen, distribueren, verkopen, doorverkopen, toe te wijzen of op andere wijze over te dragen;
 4. de Diensten of de Applicatie te gebruiken voor timesharing- of servicebureaudoeleinden of op andere wijze te gebruiken ten behoeve van een derde partij;
 5. vermeldingen van eigendomsrechten van de Diensten of de Applicatie te verwijderen; of
 6. een evaluatie van de Diensten of de Applicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Appical te publiceren of aan derden bekend te maken.

5.7. De Klant mag, bij gebruik van de Diensten, de toepasselijke wetten en verordeningen, de onderhavige voorwaarden, de licentie- en gebruiksbeperkingen opgelegd door de desbetreffende andere leveranciers en voor zover tijdig medegedeeld door Appical aan Klant of de redelijke gebruiksaanwijzingen die zijn opgenomen in de Dienstenomschrijving, niet schenden en ziet erop toe dat zijn Gebruikers dit evenmin doen.

6. Wachtwoorden en beveiliging

6.1. Appical kan de Klant wachtwoorden voor Gebruikersaccounts en/of de Webeditor verstrekken of kan de administrator van de Klant in staat stellen dergelijke wachtwoorden te verstrekken. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van alle wachtwoorden door zijn Gebruikers en door elke door de Klant aangewezen andere aanbieder van Support Services.

6.2. De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de accounts van de Klant in de Applicatie voor de Webeditor en/of de Gebruikersaccounts plaatsvinden en voor alle kosten gemaakt voor het gebruik van de Diensten waartoe met de wachtwoorden van de Klant toegang is verkregen, tenzij een dergelijke activiteit het gevolg is van een beveiligingslek waarvoor Appical de verantwoordelijk draagt.

6.3. De Klant stelt Appical onmiddellijk in kennis van elk onbevoegd gebruik van deze wachtwoorden en van elke inbreuk op de beveiliging waarvan de Klant weet heeft.

7. Verplichtingen van de klant

7.1. De Klant is verantwoordelijk voor de verkrijging en het onderhoud van alle computerapparatuur en software en communicatieapparatuur (met inbegrip van de Ondersteunde apparaten) die nodig zijn voor toegang tot en het gebruik van de Diensten, voor het installeren en updaten van de Eindgebruikersapp op de ondersteunde apparaten, en voor het betalen van alle kosten van derde partijen die worden gemaakt tijdens het gebruik van de Diensten.

7.2. De Klant moet storingen in de Diensten onmiddellijk aan Appical melden. De Klant moet alle verlangde medewerking verlenen aan een eventueel onderzoek van een storing in de Diensten.

7.3. De Klant stelt Appical ten minste veertien (14) dagen van tevoren in kennis van alle verwachte pieken in of toenames van zijn gebruik van de Diensten, om overbelasting van de Diensten en/of de netwerken en systemen van de leveranciers van Appical te voorkomen. Appical draagt geen verantwoordelijkheid voor enige verstoring van de Diensten als gevolg van een verzuim van de Klant om een dergelijke voorafgaande kennisgeving aan Appical te doen.

8. Eigendomsrechten

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Appical in onder meer Appical-content, de Applicatie en de Diensten berusten exclusief bij Appical of haar licentiegevers. Alle rechten van intellectuele eigendom van Klant berusten exclusief bij Klant of haar licentiegevers.

8.2. Appical verkrijgt alle rechten van intellectuele eigendom, met uitzondering van de Klantgegevens die eigendom van de Klant blijven, die ontstaan in het kader van de Diensten.

8.3. De Klant verleent Appical hierbij een licentie om de Klantgegevens, uitgezonderd de werknemer gegevens, te gebruiken, reproduceren, wijzigen, distribueren en weer te geven (aan de Klant en Gebruikers) voor zover als nodig is voor levering van de Diensten.

9. Prijzen en betaling voor de diensten

9.1. De Klant dient Gebruikerslicenties voor het gebruik van de Diensten aan te kopen. De Gebruikerslicenties zijn abonnementslicenties waarvoor de Klant periodiek abonnementsgelden verschuldigd is, als gespecificeerd in de Order.

9.2. Eenmalige vergoedingen die in een Order zijn overeengekomen, worden gefactureerd en dienen te worden betaald bij de ondertekening van de betreffende Order, tenzij daarin anders is bepaald. De abonnementsgelden voor Gebruikerslicenties dienen elk jaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. De abonnementsgelden voor het eerste jaar worden gefactureerd op de datum waarop de Applicatie voor het eerst door Appical aan de Klant voor operationeel gebruik beschikbaar wordt gesteld.

9.3. Als niet alle Klantgegevens in de Applicatie zijn opgenomen op het moment dat de Applicatie voor het eerst voor operationeel gebruik door de Klant beschikbaar wordt gesteld, leidt dit niet tot een verschuiving van de begindatum van de dienstverleningsperiode noch van de vervaldatum van de abonnementsgelden voor het eerste jaar.

9.4. Tenzij in een Order anders is overeengekomen, blijft het abonnementsgeld voor Gebruikerslicenties in het eerste jaar, en de opties tot 2x verlengen met 1 jaar, ongewijzigd. Daarna wordt de abonnementsprijs voor Gebruikerslicenties bepaald door de op dat moment geldende prijslijst voor Gebruikerslicenties als door Appical schriftelijk aan de Klant medegedeeld. Elke prijsverhoging voor Gebruikerslicenties voor daaropvolgende verlengingen wordt ten minste drie (3) maanden van tevoren per e-mail aan de Klant bekendgemaakt.

9.5. Facturen voor overeengekomen vergoedingen dienen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum door de Klant te worden betaald.

9.6. Naast de overeengekomen vergoedingen betaalt de Klant alle toepasselijke verkoop-, gebruiks- en andere belastingen of heffingen (exclusief belastingen geheven over het inkomen van Appical) die van toepassing zijn op de gefactureerde bedragen en de Diensten. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij in de desbetreffende Order uitdrukkelijk anders is bepaald.

9.7. Elk verschuldigd bedrag dat op de vervaldatum niet van de Klant is ontvangen, wordt (behalve voor wat betreft kosten waarvan op dat moment de redelijkheid en goede trouw wordt betwist) vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag per maand vanaf de vervaldatum van de betreffende betaling tot de betalingsdatum. De Klant betaalt tevens alle kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) die worden gemaakt voor het innen van achterstallige betalingen.

9.8. Indien de Klant van mening is dat de factuur onjuist is, dient de Klant na het uitbrengen van de factuur die het omstreden bedrag bevat, contact op te nemen met Appical en zal de Klant een ingebrekestelling opstellen en toesturen aan Appical waarmee de betaaltermijn wordt verdaagd totdat overeenstemming is over de betreffende factuur.

10. Termijn en beëindiging van de diensten

10.1. De Dienstverleningsperiode voor Gebruikerslicenties gaat in op de datum waarop de Diensten voor het eerst door Appical aan de Klant voor gebruik beschikbaar worden gesteld door toezending aan de Klant van de benodigde wachtwoorden om toegang tot de Applicatie te krijgen en deze te gaan gebruiken en om de Eindgebruikersapp te downloaden. (Als op deze datum nog niet alle Klantgegevens in de Applicatie zijn opgenomen en/of de overeengekomen Support Services nog niet volledig zijn geleverd, leidt dit niet tot een verschuiving van de begindatum van de Dienstverleningsperiode.) Gebruikerslicenties worden bij het verstrijken van hun eerste termijn als gespecificeerd in de Order automatisch beëindigd. De Dienstverleningsperiode is gelijk aan de contractduur die met de Klant is overeengekomen in de Order.

10.2. De Klant kan ook besluiten om op de verlengingsdatum van de Gebruikerslicentierechten een deel van zijn Gebruikerslicentierechten te beëindigen, mits het totale aantal Gebruikerslicenties niet lager wordt dan het minimumaantal van vijf (5) en onder voorbehoud dat Appical volumekortingen, indien deze tussen Appical en de Klant zijn overeengekomen, kan intrekken. Het tijdens de Dienstverleningsperiode aantal af te nemen licenties kan niet naar beneden toe worden aangepast. Extra licenties kunnen wel worden aangeschaft.

10.3. Als de Klant na aanvang van de Dienstverleningsperiode aanvullende Gebruikerslicenties bestelt, eindigt de Dienstverleningsperiode van deze aanvullende Gebruikerslicenties op dezelfde datum als van toepassing is voor de in eerste instantie aangekochte Gebruikerslicenties, zodat de Dienstverleningsperiode voor alle Gebruikerslicenties altijd dezelfde einddatum heeft.

10.4. De Dienstverleningsperiode wordt telkens voor één (1) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden verlengd tenzij een de Klant of Appical uiterlijk twee (2) maanden voor de einddatum van de Order schriftelijk heeft opgezegd.

11. Tussentijdse beëindiging

11.1. Elk van de partijen kan door middel van schriftelijke kennisgeving de dienstverleningsperiode en alle Orders beëindigen, indien:

 1. de andere partij een wezenlijke voorwaarde van een Order en/of van de onderhavige voorwaarden heeft geschonden en deze schending niet uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van een waarschuwing van de niet-schendende partij waarin de schending precies wordt omschreven, heeft verholpen;
 2. de andere partij een curator voor zichzelf of zijn bezit heeft benoemd;
 3. de andere partij een overdracht aan een vertrouwenspersoon ten behoeve van crediteuren doet;
 4. er een procedure wordt ingeleid door, voor of tegen de andere partij onder enige faillissements-, insolventie- of schuldenverlichtingswetgeving; of
 5. de andere partij wordt geliquideerd of ontbonden.

11.2. Indien de Klant of Appical een Order beëindigt, is de Klant verplicht om het openstaande saldo voor alle vóór de beëindiging geleverde Diensten te betalen, tenzij een Order door de Klant krachtens clausule 11.1 wordt beëindigd.

11.3. Na de effectieve datum waarop de dienstverleningsperiode verstrijkt of wordt beëindigd, om welke reden dan ook, hetzij door de Klant hetzij door Appical, houdt het recht van de Klant om de diensten en de Applicatie te gebruiken onmiddellijk op te bestaan, terwijl dat de Klant gedurende een periode van vijftien (15) dagen gelegenheid heeft om Klantgegevens te downloaden, voor zover deze Klantgegevens apart van de Applicatie kunnen worden gedownload en niet daarin zijn ingebouwd.

12. Beperkte garantie

12.1. Appical garandeert dat de Diensten bij normaal gebruik door Gebruikers en bij normale omstandigheden in overeenstemming met de in de door Appical verstrekte Dienstenomschrijving omschreven functies zullen werken. Appical is niet aansprakelijk voor storingen van de Diensten die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door Gebruikers, de Klant, de apparatuur of het netwerk van de Klant, andere leveranciers, andere aanbieders van Support Services tenzij deze door Appical zijn ingeschakeld of overmacht.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1. Niettegenstaande de vrijwaringsverplichtingen van Appical zal de totale aansprakelijkheid van Appical voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdend met de Diensten of een Order in geen geval meer bedragen dan tweeëneenhalf (2.5) miljoen EURO per voorval en met een maximum van vijf (5) miljoen EURO per kalenderjaar. voor de Diensten die direct aanleiding hebben gegeven tot de gevorderde schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.

13.2. Behalve voor inbreuk door de Klant op de bepalingen in paragraaf 5 of inbreuk door een partij op de bepalingen in paragraaf 15, zijn beide partijen en hun leveranciers in geen geval aansprakelijk (a) voor indirecte, speciale, strafrechtelijke of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, exploitatieverliezen of omzetverlies, of (b) tegenover derde partijen die via de Klant een schadevergoeding eisen, zelfs niet wanneer Appical vooraf op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

14. Vrijwaring

14.1. Appical vrijwaart de Klant voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden gebaseerd op een bewering dat de gebruikte technologie om de Diensten te verlenen (uitgezonderd Klantgegevens) inbreuk pleegt op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of fabricage- of bedrijfsgeheim in de VS of Europa, en Appical betaalt elke einduitspraak tegen de Klant in een dergelijke procedure of overeengekomen in een schikking; mits:

 1. Appical onverwijld schriftelijk in kennis wordt gesteld van een dergelijke claim of rechtszaak;
 2. Appical of de door Appical aangewezen persoon/instantie de exclusieve controle heeft over het verweer en/of de schikking; en
 3. de Klant alle redelijkerwijs mogelijke informatie verstrekt en alle medewerking verleent waar Appical of de door Appical aangewezen persoon/instantie om verzoekt.

Voor zover het gebruik van de Diensten in rechte wordt verboden of Appical redelijkerwijs bepaalt dat de Diensten kunnen worden verboden als gevolg van een claim van een derde partij, kan Appical na consultatie van Klant:

 1. voor de Klant het recht aankopen om de Diensten te gebruiken;
 2. de Diensten vervangen door andere geschikte producten; of
 3. de door de kant vooruitbetaalde bedragen voor ongebruikte Diensten of het getroffen deel daarvan overhevelen naar een volgend jaar, mits de Klant ervoor kiest de samenwerking te verlengen. Zo niet, dan keert Appical het teveel vooruitbetaalde bedrag terug.

Appical aanvaardt geen aansprakelijkheid krachtens deze paragraaf in andere opzichten voor zover een claim of rechtszaak is gebaseerd op:

 1. gebruik van de Diensten in combinatie met software of computerapparatuur die niet door Appical is geleverd, als inbreuk zou zijn vermeden bij afwezigheid van deze combinatie;
 2. wijzigingen in de Diensten die niet door Appical zijn aangebracht, als inbreuk zou zijn vermeden bij afwezigheid van deze wijzigingen;
 3. gebruik van de Diensten dat niet in overeenstemming is met de onderhavige voorwaarden; of
 4. een actie of omissie van de Klant waarvoor de Klant verplicht is Appical schadeloos te stellen overeenkomstig clausule 14.4 hieronder.

De Klant vrijwaart Appical voor, verdedigt Appical tegen, of treft naar haar keuze een schikking voor elke claim of rechtszaak van een derde partij die is gebaseerd op een claim:

 1. voortvloeiend uit een verzuim van de Klant om de Diensten in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en verordeningen te gebruiken; of
 2. verband houdend met of gebaseerd op de Klantgegevens.

Appical stelt de Klant onverwijld schriftelijk in kennis van een dergelijke claim of rechtszaak en verstrekt alle informatie en levert alle assistentie waar de Klant of de door hem aangewezen persoon/instantie redelijkerwijs om verzoekt.

15. Vertrouwelijkheid

15.1. Elk van de partijen stemt ermee in alle niet-openbare informatie van de andere partij, al dan niet schriftelijk, die in de loop van de uitvoering van een Order door de andere partij wordt bekendgemaakt en waarvan een partij weet of redelijkerwijs moet weten dat deze door de bekendmakende partij als vertrouwelijk wordt beschouwd (‘vertrouwelijke informatie’), geheim te houden.

15.2. De partijen komen bij dezen overeen dat tot de vertrouwelijke informatie behoren de voorwaarden van alle Orders en alle daarop betrekking hebbende besprekingen. De ontvangende partij mag geen vertrouwelijke informatie bekendmaken, gebruiken, doorsturen, verstrekken of aan een entiteit, persoon of instantie beschikbaar stellen, behalve voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst, en zij neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig en passend zijn om de vertrouwelijke informatie en de respectieve rechten van de partijen in dit verband te behouden en beschermen, waarbij zij te allen tijde ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid betracht.

15.3. Elk van de partijen stemt ermee in de toegang tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij te beperken tot de werknemers of tussenpersonen die deze toegang nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren, en geen van beide partijen maakt vertrouwelijke informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij beschikbaar voor een andere persoon of entiteit, tenzij anders is bepaald.

15.4. Als vertrouwelijke informatie wordt niet beschouwd informatie die:

 1. op het moment van bekendmaking algemeen bekend is of algemeen bekend wordt op andere wijze dan door een onrechtmatige daad of verzuim van de ontvangende partij; of
 2. door de ontvangende partij aan een derde partij wordt medegedeeld met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.

15.5. De bekendmaking van vertrouwelijke informatie die krachtens de wet moet worden bekendgemaakt conform een dagvaarding, sommatie, bevel of ander justitieel of overheidsproces, wordt niet als een inbreuk op deze paragraaf beschouwd, mits de ontvangende partij de andere partij onverwijld in kennis stelt van een dergelijke dagvaarding, bevel, enz., zodat deze partij gelegenheid heeft om een conservatoire maatregel te verkrijgen of zich op andere wijze tegen de bekendmaking te verzetten.

15.6. Na verstrijking of beëindiging van de dienstverleningsperiode, om welke reden ook, retourneert elk van de partijen op schriftelijk verzoek van de andere partij onverwijld naar de andere partij alle exemplaren van de vertrouwelijke informatie van de andere partij of vernietigt zij deze, al naar gelang de partijen overeenkomen. Alle kopieën, aantekeningen of andere afgeleide materialen die betrekking hebben op de vertrouwelijke informatie, worden onverwijld teruggehaald of vernietigd, als overeengekomen, en dergelijke materialen mogen door de ontvangende partij in geen enkele vorm en om geen enkele reden worden bewaard of gebruikt.

16. Privacy

16.1. Appical en de Klant verplichten zich er beide toe de toepasselijke privacywetgeving strikt na te leven wanneer zij de Diensten leveren en gebruiken.

16.2. Appical gebruikt de persoonsgegevens die het in het kader van de dienstverlening van de Klant en de Gebruikers ontvangt (de ‘persoonsgegevens’), uitsluitend voor het leveren van de Diensten, met inachtneming van de volgende gebruiksbeperkingen:

 1. Appical stelt deze persoonsgegevens uitsluitend ter beschikking van derde partijen indien en voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de levering van de Diensten of op aanwijzing van een bevoegde overheidsinstantie.
 2. Appical implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om de in de serversoftware opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik.
 3. Appical hanteert en verwerkt persoonsgegevens als ‘verwerker’ onder leiding en verantwoordelijkheid van de Klant als ‘voor de verwerking verantwoordelijke’ overeenkomstig de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG en de tenuitvoerlegging daarvan in de Nederlandse privacywetten en alle andere bestaande en toekomstige privacywetgeving in de relevante jurisdicties.

16.3. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant om alle rechten en toestemmingen te verkrijgen die van Gebruikers vereist zijn voor het verzamelen en gebruiken van gegevens met betrekking tot Gebruikers in het kader van de Diensten.

16.4. Appical heeft het recht om de met de Diensten verwerkte gegevens te analyseren, teneinde de kwaliteit, functionaliteit, betrouwbaarheid en effectiviteit van de Diensten te verbeteren en gebruiks- en marktstatistieken te verzamelen. Deze analyse wordt uitgevoerd op een strikt geanonimiseerde wijze waarbij geen gegevens worden verzameld die tot specifieke personen kunnen worden herleid.

17. Algemeen

17.1. De Order en de onderhavige voorwaarden vormen tezamen met alle documenten die door middel van verwijzing in deze voorwaarden en de Order zijn opgenomen, de volledige overeenkomst tussen de partijen en deze overeenkomst vervangt alle eerdere en huidige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.

17.2. Elke Order en deze voorwaarden kunnen uitsluitend worden gewijzigd of vervangen door middel van een door beide partijen ondertekend schriftelijk instrument. Standaardvoorwaarden van de Klant die zijn gehecht aan of waarnaar wordt verwezen in een kooporder van de Klant of in een vergelijkbaar document, zijn nietig en niet rechtsgeldig en worden hierbij uitdrukkelijk door Appical verworpen.

17.3. Op deze overeenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag (‘United Nations Convention on contracts for the sale of goods’) sluiten partijen uit.

17.4. Alle geschillen tussen Klant en Appical die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, worden beslecht door deze aanhangig te maken bij de rechtbank van Amsterdam en wordt gehouden in de Nederlandse taal.

17.5. Behalve wanneer dit door de wet wordt vereist, is het geen van beide partijen noch hun vertegenwoordigers noch een getuige noch de arbiter toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage uit hoofde van de overeenkomst bekend te maken.

17.6. Een verzoek tot toekenning van afdwingbare rechtskracht aan het arbitraal vonnis kan bij elke bevoegde rechtbank worden ingediend. De partijen doen hierbij afstand van het recht op bezwaar dat zij op enig moment kunnen hebben met betrekking tot het voorleggen van een procedure aanhangig gemaakt bij dergelijke rechterlijke instanties, zien af van alle claims dat een dergelijke procedure in een minder geschikt forum plaatsvindt en zien met betrekking tot een dergelijke procedure voorts af van het recht op bezwaar dat een dergelijke rechterlijke instantie geen rechtsbevoegdheid over de partij heeft.

17.7. Indien een procedure wordt gestart om een geschil op te lossen dat tussen de partijen ontstaat met betrekking tot de aangelegenheden die vallen onder deze overeenkomst, heeft de winnende partij in die procedure het recht om haar redelijke honoraria van advocaten, vergoedingen van getuigen-deskundigen en directe contante uitgaven vergoed te krijgen, naast alle andere vormen van compensatie waarop de winnende partij recht kan hebben.